هورمزد | مقالات
    RSS2.0
عناوين
اطلاعاتي موجود نيست
دسته‌هاي مقالات
پربازديدترين مقالات
لينك به اين صفحهمقالات

اگر اعتقاد به تحول داریم همان دعائی را که در روز آغازین هر سال تکرار میکنیم بایستی که دعا با عمل(عمل صالح) مستجاب شود و تکلیف ما این است که قرآن باوری را اشاعه دهیم چرا که شیعی هستیم و هنگامی این  مهم دست میدهد که نخست، ویژگی جمهوری را متحول به جمهوری قرآنی کنیم و این را نیز نیک می دانیم که به حکم آیات قرآن ارجمند جهودان و ترسایان و هر جماعتی که ابتدا به ساکن آشتی گرا باشند نیز مسلم محسوب می شوند و اسلامی بودن نام دین و جمهوری صرفاٌ ادعا است و ربطی به اشائه قرآن کریم ندارد(تکلیف زُداست).

اینجانب پرسش را اینگونه مطرح می کنم که، ابتدا به ساکن مخلوق، مکلف است یا محق؟ اگر قراربر این باشد از این دو منظر به قضیه مخلوقات بپردازیم.

اگر پاسخ انجام تکالیف مستتر در فعالیت های هر وجود فعالی باشد به نظر می رسد که این پاسخ صحیح است. حق قضیه ایستذهنی و نسبی و می تواند تعاریف و حد و اندازه و هر ویژگی دیگری که به ذهن می رسد را داشته باشد ولی قضیه تکلیفمعین و مشخص است و عمده ترین تکلیف هر موجودی حفظ وجود است (از احکام قرآن)

تا آنجائی که اینجانب پژوهیده ام تعاریف جامع و کاملی ما از مال و ثروت و حد حدود آن نداریم و به نظر می رسد مشکل آفرین در امر عدالت اجتماعی باشد.

اولاً لازم به تذکر است که مفهوم <اِنس> آدمی نیست و اگر مترادف عربی به کار گیریم خواهد شد < وجود > چرا که ما در ادبیات عرب و عجم واژه ای یا اصطلاحی به گونه <بنی انسان و یا بنی انس و یا ابناالناس> نداریم و اینبدان معناست که حکم است که این نام نامی است مجرد عقبه ندارد ولی نمی دانم به چه دلیل هم اعراب هم اعجام انسان را آدمی تصور کرده اند و این مهم کلیه مفاهیم مربوط با آیات قران را بهم ریخته است. در سروده الناس روی سخن با موجودات است نه فقط و تنها آدمی .

مالک الناس اوست و حکم می شود که مالکییت از موجود ساقط است هر دو عالم مملوک اوست (مملوک این جنابم و مسکین این درم) در سروده <النساء> سخن از مال و اموال است آنهم به امر قرآن ضروریات زندگی در حد معقول نهثروت. در14 نخستین نشانه ها دقت کنیم که مال بدون زحمت بدست رسیده ثروت محسوب می شود و بدین دلیل است که سخن از وراث است.

«ثَ ر وَ» و «وَ ر ثَ»  دو نام که مقلوب یکدیگرند و این فن از فنون واژه سازی در میان بعضی اقوام باستانی می بوده است.


نظرات شما:


هيچ نظري ثبت نشده است

ثبت نظر:
بالا

© Hurmazd.ir

Site by Behsaz