هورمزد | مقالات
    RSS2.0
عناوين
اطلاعاتي موجود نيست
دسته‌هاي مقالات
پربازديدترين مقالات
لينك به اين صفحهمقالات
تنش سپهر است و جانش سپری شدن

تنش سپهر است و جانش سپری شدن

بنا بر احکام ریاضی فضا و سپری شدن تن و جان ماده را پدیدار می کنند.

قرآن با واژه های معمول زمان خود با زیبا ترین واژه ها و کوتاه ترین جمله ها معنای عنوان فوق را به خواننده القائ میکند به شرط آنکه خواننده ، در معانی و مفاهیم زمانی  سروده ها(سوره ها) و نشانه ها(آیات) دقت لازم و کافی کند. ( پیشتر اشاره شده است )

تن همواره ساختار دارد، حوضه های قائمه یا روشن تر گفته شود حوضه های گرانشی،عامل پدیداری ماده و شاید پدیده ای که ما آنرا در ادبیات کلاسیک، ماده می نامیم در درون سپهر، شکل وجودی را بایستی اهراز کنند و همگی در بعد مسطح اتفاق می افتد.

کلیه نماد های موجودات زمین حامل نماد هائی که در فعالیت های  مسطح اتفاق می افتند را دارا می باشند.

به انگشتان دست خودمان توجه کنیم، چهار به اضافه یک.

انگشت شصت در دو بعد فضائی به چهار دیگر قائم می شود در حالیکه چهار دگر تنها در یک بعد، قائم به یکدگرند، مربعات یک و دو.

عدد پنج طبیعی ترین ضریب شمارشهای آونگین است ، که این آونگ، ضرب آهنگ سپری شدن است .

در بنیادی ترین فعالیت های عددی در مبحث مربعات کامل از محور تقارن(صفر)به یک سو، مقادیر، بگونه اصطلاحاٌ خطی، روند افزایشی- کاهشی دارند ولی در دیگر سوی مقادیر هم ارز متقارن بگونه آونگین بایستی مرتب شوند(+،-). حضور سپری شدن.

در چند فعالیت عددی این قضیه قابل اثبات است.

این مطلب ادامه دارد .....


نظرات شما:


هيچ نظري ثبت نشده است

ثبت نظر:
بالا

© Hurmazd.ir

Site by Behsaz