هورمزد | مقالات
    RSS2.0
عناوين
اطلاعاتي موجود نيست
دسته‌هاي مقالات
پربازديدترين مقالات
لينك به اين صفحهمقالات
اثبات عددی و هندسی که هستی از 0 و 1 برپا شده است بر پایه تعادل(عدالت)


در مقاله پیشین دیدیم که مستطیل سیمین حامل یا مادر مستطیل زرین است و ارز یا مساحت مستطیل سیمین برابر است با مربعی که حاصل تفاضل اظلاع آن میباشد با ضریب 0 مستطیل زرین. به عبارتی، اگر ارز یا مساحت سیمین 1 است ، مربع حاصل از تفاضل اظلاع نیز برابر است با 1.


این بدین معنا است که ارز یا مساحت مربع حاصل، که هم ارز  یا همان معادل با مستطیل مادر است (معادل بودن یا حوزه عدالت) در مقام زرین بودن، برابر است با 0 یعنی ضریب 0 زرین .

در بررسی های عددی نیز در قضییه آمیزه هندسی جهت حصول اعداد متوالی که مجموع مربعااتشان،مربع کامل شود،حکم میشد که برای مقدار 0 در سطر و ستون های m  و n، میبایستی مقدار nکه عدد 0 بود،مقدار پذیر شود که بتوان مقدار mرا برابر 1 کرد تا سطر و ستون  ریتم منطقی خود را حفظ کند. (مراجعه شود به گالری ریاضی) ایضاُ حجاری نقش رستم.

با قرار دادن دو حکم در مقام شهود ، هندسی و عددی، عنوان این مقاله به اثبات میرسد.


نظرات شما:


هيچ نظري ثبت نشده است

ثبت نظر:
بالا

© Hurmazd.ir

Site by Behsaz