هورمزد | مقالات
    RSS2.0
عناوين
اطلاعاتي موجود نيست
دسته‌هاي مقالات
پربازديدترين مقالات
لينك به اين صفحهمقالات
سپهر و قوانین بنیادین حاصل از چرخش و گردش


اگر فرض بر این باشد که ساختار هر ریز دانه ای که میچرخد خرد ناب باشد ناگزیر مقادیر پرتو(شعاع)و وتر بزرگ(قطر) بگونه مقادیر 1و 2 شمارش خواهند شد.فرایند قائم شدن این دو مقدار وتری است به مقدار ریشه دوم 5.

این ابعاد هندسی در اثر چرخش و گردش به تناسب های گوناگون تبدیل میشوند که یکی از آنها تناسب سیمین و دیگری تناسب زرین ویا به عبارتی تناسبهای نخستین را بوجود می آورند.

علت اینکه ابن مقله شیرازی دایره را کلیشه حروف پیشنهاد کرد به دلیل فوق بود ملاحظه میشود که حروف کوفی در کلیشه مربع کمتر دلنشین است تا در کلیشه دایره. چرا که دایره دینامیک است و مربع استاتیک.

ما در مربع کامل مقدار بنیادین 1.4142135 را داریم که اساس پدیداری دیگر مقادیر است به ویژه در بر پائی 1.رجوع شود به سطر و ستون های مربوط به :

دو تائی های متوالی که مجموع مربعاتشان مربع کامل باشد. ( سپهر اوستا)

مقدار فوق ریشه دوم عدد 2  با منفی 1 و یا مقدار بر پا کننده 1 در نخستین  مقادیر متوالی جدول سطر و ستون مربوط به مربعات کامل بالا   برابراست با 0.4142135.

ولی بر اثر گردش و چرخش نه تنها تناسبها حاصل میشوند که تقارن ها را نیزبه دنبال دارند. (سپهر زند)


نظرات شما:


هيچ نظري ثبت نشده است

ثبت نظر:
بالا

© Hurmazd.ir

Site by Behsaz