هورمزد | مقالات
    RSS2.0
عناوين
اطلاعاتي موجود نيست
دسته‌هاي مقالات
پربازديدترين مقالات
لينك به اين صفحهمقالات
نتیجه گیری

به دلیل کنش و واکنش میان جرمی، حرکات اجرام کیهانی هم بر روی رفتار یکدیگر اثرات متقابل دارند، بویژه گامهای پیمایشی چه ازنوع چرخشی و چه از نوع گردشی و از این گونه واکنش میتوان گامهای پیمایشی زمین برحول محور چرخشی برحسب یک گردش به گرد خورشید در صفحه گردشی را در نظر داشت که توسط کره ماه دیکته میشود. ایضاً گامهای چرخشی خورشید که آنراعطارد (مرکوری) دیکته میکند.

مقادیر را فاصله و شتاب گردشی تعیین میکند.

واحد زمان (ساعت) برای ما آدمیان در حال حاظر یک بیست و چهارم چرخش زمین است که تنها و فقط اعتبار نسبی دارد بدون آنکه از شتاب کیهانی> استمرار دوام< کوچکترین دانشی داشته باشیم.

معلوم نیست لرزنده های (او- سی-لاتورهای) زمینی در دیگر مکانهای سپهر همان شتاب لرزشی را حفظ کنند (لرزنده های پایدار!) بعبارت دیگر:آیا مقادیر آونگ بنیادین درهر گوشه ای از سپهرهمواره ثابت است؟


نظرات شما:


هيچ نظري ثبت نشده است

ثبت نظر:
بالا

© Hurmazd.ir

Site by Behsaz