هورمزد | مقالات
    RSS2.0
عناوين
اطلاعاتي موجود نيست
دسته‌هاي مقالات
پربازديدترين مقالات
لينك به اين صفحهمقالات
قوانین فیزیکی جاری در سهپر (طبیعت) و گویش

یکی از قوانین جاری فیزیکی که همگی به آن باور داریم ، آسایش گزینی یا روان َروی هر متحرکی است، آب جاری در بستری روان میشود که آسان ترین است، پرنده کوتاه ترین راه را میگزیند، ایضاً گویش.

چرخش زبان ، کوتاه و بلند بودن آوا و ساختار فیزیکی حلقوم از یک طرف ، و آمیختن آوا ها و آهنگ ها و اِدای حروف که هر گوینده ای یا هر خاندان و قومی گویش ویژه اش را دارد، فاکتور هائی میباشند برای واژه سازی .و دیگر اینکه زیستگاه آدمی کجا باشد، نزدیکی به آبشار گوینده را تشویق به بلند گوئی میکند و ساختار آوائی را ( ش ) فزا.آوای بال پرنده(پررّ) و فراوانیِ آن در محیط زیست ، واژه های (پ) فزا را باعث میشود.آوای بال زنبور و مگس و ساختار واژه هائی که با  ( ز)  آغاز میشوند بی ارتباط نیست،زیان،زحمتزاری و حالتی که ما بهنگام وفور مگس یا زنبور داریم .  زندگی در صحاری( میم ) افزاست و ایضاً آ ،اَ ، اِ ، اُ ، او ، ای(حروف صدا دار).بدلیل سکوت ،هم میتوان آهسته سخن گفت و هم بدلیل نبود پژواک میتوان آوا در داد و از دور ارتباط بر قرار کرد.

دیگر از واژه های مقلوب، بنظر میرسد ر ج ع و ه ج ر باشند.اگر ساختار واژه دو حرفی بود ( مانند ع د ) میشد راحت بزبان آورد ولی عِ ج رَ آنقدر روان نیست که هجرت است . برگردان فارسی این دو واژه نیز بنظر میرسد حدس ما درست باشد.

مثال دیگر واژه نَ عَ مَ  که عرب زبان آنرا به مفهوم ، پذیرفتن ،بلی گفتن و هر چه که پذیرفتنی است ، بکار میگیرد. بدلیل مشکل بودن گویش مقلوب مَ عَ نَ ، تنها دو آوا مقلوب شده بنظر میرسد و مَ نَ عَ از آن صادر شده است.و به نظر میرسد حدس ما درست باشد. از موارد دیگر مقلوب نویسی این میتواند باشد که نه تنها دو حرفی ها  یا سه حرفی ها  مقلوب میشوند ، دو حرف از سه حرف واژه سه حرفی مقلوب شود حالت میانه را میبرساند.مانند ن س خ (خَ نَ سَ- سَ نَ خَ ) که نه همگون نه نا همگون ، چیزی شبیه، یا  (کپی).

مثال ع د – د ع ،باز بنظر میرسد در زمان دورتر (بهنگام تازگی واژه) ، بایستی ع د مفهوم فراوانی را دهد و د ع معنای گاه و بیگاه.  دعوی ، دعا ،  دعوت و عده عدد عاد عدو.

نوشتار یا همان خطّ نیز عامل یا فاکتوری است که میتواند مفاهیم را دیگرگون کند. کافیست یکی از نشانه های نوشتاری بالا پائین و یا زیر و زبر و یا چپ و راست شود. اگر عمدی باشد خواهیم گفت شیوه نگارش و اگر غیر عمد باشد (سهواً ) ، خوانندگان دچار درد سر خواهند بود . جالب این جا است که نوشتار یا نگارش باستانی ما را دیگران کشف رمز کردند.آیا این کشف رمز همانی است که باید باشد؟

با سرد یا گرم بودن زیستگاه، آدمی،به ترتیب یا آهسته بانگ از کلو در میاورد یا بلند.بار ها فیلم مستند از قطب شمال دیده ام ولی بخاطر ندارم گویش آنها را شنیده باشم.


نظرات شما:


هيچ نظري ثبت نشده است

ثبت نظر:
بالا

© Hurmazd.ir

Site by Behsaz